Komentář k vyúčtování zúčtovacího období

1713433907.jpg
Vážení nájemníci a vlastníci (dále jen uživatelé) bytů, garáží a nebytových prostor (dále jen bytů)!

V průběhu dubna se Vám dostane do ruky vyúčtování služeb za uplynulý rok. Zde přinášíme podrobný komentář k vyúčtování. Případné dotazy či podrobnější informace můžete získat v sídle Stavebního bytového družstva Klášterec nad Ohří.

V hlavičce vyúčtování je kromě jména a kontaktní adresy uživatele bytu (garáže, nebytového prostoru) také adresa bytu, kód bytu, podlahová plocha bytu, započitatelná podlahová plocha bytu a plocha bytu pro výpočet teplé vody. Dále je zde uvedeno, jakého období se vyúčtování týká a další údaje.

 

1. V prvním odstavci jsou uvedeny základní údaje potřebné k vyúčtování, a to pro byt i celý dům:

- spotřeba SV (studené vody) v bytě, spotřeba SV za dům a jednotková cena SV za poměrný dílek,  

- spotřeba TV (teplé vody) v bytě, spotřeba TV za dům a jednotková cena vody v TV za poměrný dílek,  

- spotřeba tepelné energie pro ohřev TV a jednotková cena tepelné energie spotřebované na ohřev TV,

- plocha bytu pro výpočet ÚT, celková plocha za všechny byty v domě pro výpočet ÚT, spotřeba tepelné energie na vytápění za dům, cena tepelné energie spotřebované na vytápění,

- počet osoboměsíců v bytě, celkový počet osoboměsíců za všechny byty v domě.

 

2. Další odstavec ukazuje stavy bytových vodoměrů v průběhu zúčtovacího období.

 

3. V tomto odstavci je u nečlenů družstva uveden výpočet DPH za správu domu a úklid. V případě, že dům neměl žádné náklady, ať na správu domu nebo na úklid společných prostor, jsou kolonky prázdné. U členů družstva se DPH nepočítá.

 

4. Vyúčtování po jednotlivých položkách.

Ve sloupci „Náklady dům“ jsou celkové roční náklady na jednotlivé položky pro daný dům.

Ve sloupci „Náklady byt“ jsou celkové roční náklady na jednotlivé položky pro daný byt počítány takto:

- SV - náklady na odběr SV pro byt jsou počítány součinem jeho odběru naměřeného vodoměrem v bytě a ceny za poměrný dílek (m3) v příslušném domě. Ta je stanovena podílem fakturované částky (náklady dům) k součtu spotřeby poměrných dílků všech bytů.

- TV - náklady na TV se dle platné vyhlášky rozdělí na náklady za vodu a na náklady na ohřev vody. Náklady na vodu se rozdělí na základní (0%) a spotřební (100%) složku. Náklady na ohřev se rozdělí na základní (30%) a spotřební (70%) složku. Základní složka se rozpočítá mezi byty poměrem plochy, spotřební složka poměrem vodoměrů.

- ÚT - náklady na odběr tepla v ÚT jsou stanoveny podle zásad pro indikátory topných nákladů, tzn. 50% dle plochy a 50% dle spotřeby tepla, naměřené na rozdělovačích. Podrobný výpočet nákladů na ÚT je uveden na rubu vyúčtovací faktury či v příloze. Uvedená částka na výpočtové faktuře od firmy, která odečty měřičů tepla provádí, neznamená výsledek vyúčtování za ÚT, ani za všechny služby. Částka zde uvedená je pouze výše nákladů na ÚT pro daný byt.  

- Světlo a úklid - počítáno podle osoboměsíců (podíl nákladů bytu k nákladům za dům odpovídá podílu osoboměsíců bytu k počtu osoboměsíců v domě).

- Výtah - počítáno podle osoboměsíců (podíl nákladů bytu k nákladům za dům odpovídá podílu osoboměsíců bytu k počtu osoboměsíců v domě mimo byty v I. a II. nadzemním podlaží).

- Pojištění - počítáno podle plochy bytů (podíl nákladů bytu k nákladům za dům odpovídá podílu plochy bytu k celkové ploše bytů v domě).

- Správa domu - počítáno na všechny bytové jednotky stejným dílem (podíl nákladů bytu k nákladům za dům odpovídá podílu bytu k celkovému počtu bytů v domě).

 

Ve sloupci „Záloha“ jsou celkové roční zálohy na jednotlivé položky pro daný byt.

Ve sloupci „K zúčtování“ je výsledek zúčtovacího období pro danou položku (rozdíl záloh a nákladů na byt).

Výsledek zúčtovacího období je dán rozdílem součtů záloh a součtů nákladů pro byt.

 

5. Pokud má SBD vůči uživateli bytu pohledávky, bude k 31. březnu tohoto roku proveden zápočet těchto pohledávek. 

Nedoplatek je nutné uhradit do 31. července tohoto roku, a to na účet SBD (číslo účtu je uvedeno ve vyúčtování dole, variabilní symbol platby = kód jednotky, který je uveden v záhlaví vyúčtování, nebo lze pro zadání platby využít QR kód uvedený na vyúčtování), případně poštovní poukázkou.

Přeplatek bude zaslán na bankovní účet uživatele bytu nebo poštovní poukázkou do 31. července tohoto roku po kompenzaci případných pohledávek SBD vůči příslušnému uživateli bytu. Při zasílání přeplatku poštovní poukázkou bude z přeplatku odečteno poštovné. Přeplatky do výše 200,- Kč se nezasílají, je možné je vyzvednout v pokladně SBD po uplynutí reklamační doby.

 

Uživatel bytu má právo nahlédnout do všech podkladů týkajících se vyúčtování zúčtovacího období v sídle SBD. Uživatel bytu má právo do 31. května tohoto roku podat reklamaci vůči vyúčtování, a to písemně na adresu SBD. Pokud má uživatel bytu s SBD sjednanou elektronickou komunikaci, může poslat reklamaci e-mailem. Po této lhůtě nebude brán na reklamaci zřetel.

 

SBD zálohy automaticky neupravuje, a proto doporučuje zejména těm uživatelům bytů, kteří mají nedoplatek, aby si zálohy navýšili. To mohou udělat:

-      prostřednictvím webových stránek SBD, po přihlášení uživatele do systému, v sekci „Podání žádosti“,

-      e-mailem (pokud má uživatel bytu s SBD sjednanou elektronickou komunikaci),

-      osobně v sídle SBD.

zobrazeno 1256x, vytvořeno 18.4.2024 09:47

Kontakty