Komentář k vyúčtování zúčtovacího období

Vážení nájemníci a vlastníci bytů!

V průběhu dubna se Vám dostane do ruky vyúčtování služeb za uplynulý rok. Zde přinášíme podrobný komentář k vyúčtování. Případné dotazy či podrobnější informace můžete získat v sídle Stavebního bytového družstva Klášterec nad Ohří.

V hlavičce vyúčtování je kromě jména a kontaktní adresy uživatele či majitele bytu (garáže, nebytového prostoru) také adresa bytu, kód bytu, podlahová plocha bytu, započitatelná podlahová plocha bytu a plocha bytu pro výpočet teplé vody. Dále je zde uvedeno, jakého období se vyúčtování týká a další údaje.

1. V prvním odstavci jsou uvedeny základní údaje potřebné k vyúčtování, a to pro byt i celý dům:

- spotřeba SV v bytě, spotřeba SV za dům a jednotková cena SV za poměrný dílek  

- spotřeba vody v TUV v bytě, spotřeba vody v TUV za dům a jednotková cena vody v TUV za poměrný dílek  

- spotřeba tepelné energie pro ohřev TUV a jednotková cena tepelné energie spotřebované na ohřev TUV

- plocha bytu pro výpočet ÚT, celková plocha za všechny byty v domě pro výpočet ÚT, spotřeba tepelné energie na vytápění za dům, cena tepelné energie spotřebované na vytápění

- počet osoboměsíců v bytě, celkový počet osoboměsíců za všechny byty v domě

2. Další odstavec ukazuje stavy vodoměrů v průběhu zúčtovacího období.

3. V tomto odstavci je u nečlenů družstva uveden výpočet DPH za správu domu a úklid. V případě, že dům neměl žádné náklady, ať na správu domu nebo na úklid společných prostor domu, jsou kolonky prázdné. U členů družstva se DPH nepočítá.

4. Vyúčtování po jednotlivých položkách.

Ve sloupci „Náklady dům“ jsou celkové roční náklady na jednotlivé položky pro daný dům.

Ve sloupci „Náklady byt“ jsou celkové roční náklady na jednotlivé položky pro daný byt počítány takto:

- SV - náklady na odběr SV pro byt jsou počítány součinem jeho odběru naměřeného vodoměrem v bytě s přičtením případného odběru v prádelně a ceny za poměrný dílek (m3) v příslušném domě. Ta je stanovena podílem fakturované částky (náklady dům) k součtu spotřeby poměrných dílků všech bytů.

- TUV - náklady na TUV se dle platné vyhlášky rozdělí na náklady za vodu a na náklady na ohřev vody. Náklady na vodu se rozdělí na základní (0%) a spotřební (100%) složku. Náklady na ohřev se rozdělí na základní (30%) a spotřební (70%) složku. Základní složka se rozpočítá mezi byty poměrem plochy, spotřební složka poměrem vodoměrů.

- ÚT - náklady na odběr tepla v ÚT jsou stanoveny podle zásad pro indikátory topných nákladů, tzn. 50% dle plochy a 50% dle spotřeby tepla, naměřené na rozdělovačích. Podrobný výpočet nákladů na ÚT je uveden na rubu vyúčtovací faktury. Uvedená částka (záporné číslo) na výpočtové faktuře od firmy, která odečty měřičů tepla provádí, neznamená výsledek vyúčtování za ÚT, ani za všechny služby. Částka zde uvedená je pouze výše nákladů na ÚT pro daný byt.  

- Světlo a úklid - počítáno podle osoboměsíců (podíl nákladů bytu k nákladům za dům odpovídá podílu osoboměsíců bytu k počtu osoboměsíců v domě).

- Výtah - počítáno podle osoboměsíců (podíl nákladů bytu k nákladům za dům odpovídá podílu osoboměsíců bytu k počtu osoboměsíců v domě mimo byty v I. a II. nadzemním podlaží).

- Pojištění - počítáno podle plochy bytů (podíl nákladů bytu k nákladům za dům odpovídá podílu plochy bytu k celkové ploše bytů v domě).

- Správa domu - počítáno podle plochy bytů (podíl nákladů bytu k nákladům za dům odpovídá podílu plochy bytu k celkové ploše bytů v domě).

Ve sloupci „Záloha“ jsou celkové roční zálohy na jednotlivé položky pro daný byt.

Ve sloupci „K zúčtování“ je výsledek zúčtovacího období pro danou položku (rozdíl záloh a nákladů na byt).

Výsledek zúčtovacího období je dán rozdílem součtů záloh a součtů nákladů pro byt.

Nedoplatek je nutné uhradit do 31. července tohoto roku, a to buď na účet SBD (číslo účtu je uvedeno ve vyúčtování dole, variabilní symbol platby = kód jednotky, který je uveden v záhlaví vyúčtování), nebo do pokladny SBD, nebo poštovní poukázkou, která bude případně zaslána později. Přeplatek bude zaslán na bankovní účet uživatele či vlastníka bytu nebo poštovní poukázkou do 31. července tohoto roku po kompenzaci případných pohledávek SBD vůči příslušnému uživateli nebo vlastníkovi bytu. Při zasílání přeplatku poštovní poukázkou bude z přeplatku odečteno poštovné. Přeplatky do výše 200,- Kč se nezasílají, je možné je vyzvednout v pokladně SBD po uplynutí reklamační doby.

Pokud má SBD vůči uživateli či vlastníkovi bytu pohledávky, bude k 31. květnu proveden zápočet těchto pohledávek. Nový tiskopis vyúčtování s vyznačením provedené srážky bude dotyčným uživatelům či vlastníkům bytů dodatečně zaslán.

Uživatel nebo vlastník bytu má právo nahlédnout do všech podkladů týkajících se vyúčtování zúčtovacího období v sídle SBD Klášterec nad Ohří (faktury, odečtové listy vody a osob, projekty nebo pasporty bytů).

Uživatel nebo vlastník bytu má právo do 31. května tohoto roku podat písemnou reklamaci vůči vyúčtování. Po této lhůtě nebude brán na reklamaci zřetel.

zobrazeno 1865x, vytvořeno 12.4.2018 06:33

Copyright © SBD Klášterec nad Ohří - všechna práva vyhrazena
webdesign by Rony | coded by Rony & Martin Žaloudek